หัวใจนักบุญ

คุณสมบัติขั้นมาตฐานของนักบวชนักบุญ
ผู้มีศีลมีธรรมและนักสร้างบารมี

.
ไม่บ่น

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ
ให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต
ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น

ความเป็นไปของชีวิตนั้น ขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้
บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ
ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งวิบากกรรม
อันเป็นสมบัติของเราที่เคยทำไว้นั้นเอง

.
ไม่กลัว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ
ให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ ตามกำลังของบุญฤทธิ์
ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค และปัญหาที่จะเกิดขึ้น

เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์
ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิด จะทำ อะไรลงไป
ล้วนมีกำลังแห่งบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

.
ไม่ทำชั่ว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ
ให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ ตามกำลังของบุญฤทธิ์
ทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบาป ต่อกรรม
ความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง
เห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติ
เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัว
ต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล

.
ไม่คิดมาก

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ
ให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ
ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจ
ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจ ไม่คิดเป็นทุกข์
ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ
ไม่คิดแบบการเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน

.
รอได้ คอยได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น
ก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น
ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว
เห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต

.
อดได้ ทนได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น
ก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง
ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ
มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิด
มาจากความอดทน อดทนอย่างมีความสุข

.
สงบได้ เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น
ก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้
ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน
กระวนกระวาย สับส่าย วุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ
ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้าย
ก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

.
ปล่อยได้ วางได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น
ก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละ
การวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์
ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้า
ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น

.
รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น
ก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ ตื่น เบิกบาน
ตามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต
ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของ

ความโลภ ความโกรธ ความหลง
จิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

๑๐.
รวยได้ จนไม่ได้

เมื่อมีบุญพร้อมแล้ว ผลแห่งบุญนั้น
ก็จะแปรสภาพให้เกิดความร่ำรวย มั่งคั่ง
เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี มีเงินทองเหลือกิน เหลือใช้
ทำสิ่งใดก็สำเร็จ คิดสิ่งใดก็สำเร็จ
ตามกำลังแห่งบุญที่ตนมี

มีบุญ มีทุกอย่าง หมดบุญ หมดทุกอย่างฯ

วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร
12.12.2015