คำประกาศสละตั้ง นะโม ๓ จบ
——
ข้าพเจ้าขอน้อมสักการะบูชา
องค์คุณแห่งพระพุทธะ มหาพุทธะ
พระปัจเจกพุทธะ มหาปัจเจกกพุทธะ
พระอรหันต์ มหาอรหันต์
พระโพธิสัตว์ มหาโพธิสัตว์
ครุครู มหาครุครู
 องค์คุณแห่งบิดามารดา
องค์เทวะ มหาเทวะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้บริสุทธิ์
ผู้มีฤทธิ์
ผู้มีหูทิพย์ ตาทิพย์ ญาณทิพย์ทั้งหลาย
ที่สิงสถิตอยู่ ณ สถานที่นี้
จงเป็นสักขีพยาน
เป็นประธานในการรับรู้ รับทราบว่า

อันว่าสรรพสิ่งใดๆ
ที่ข้าพเจ้าผู้มีชื่อว่า….นี้
ได้เคยมีใจมีจิต ได้เคยตั้งจิตอธิษฐาน
กล่าวคำสาบาน 
คำปฏิญาณ
สมาทานไว้แล้วก็ดี
 ที่เคยเผลอจิตคิดไว้แล้วก็ดี
ที่
เคยพูดไว้แล้วก็ดี 
ที่เคยถือปฏิบัติตามๆกันมาแล้วก็ดี
ที่เคยหลงเชื่อ หลงบูชา หลงศรัทธามาแล้วก็ดี
ที่เคยหลงรัก ปฏิพัทธ์ เสน่หา
ต่อผู้หนึ่งผู้ใดก็ดี
ที่เคยผูกพยาบาทอาฆาตแค้นต่อผู้หนึ่งผู้ใดก็ดี
ที่มีบาปมีกรรมต่อ(ผู้มีชื่อว่า…)มาแล้วก็ดี
ทั้งในอดีตชาติที่ผ่านมาก็ตาม
และในปัจจุบันชาตินี้ก็ตาม

ที่เคยมีจิตคิดมุ่งหวัง ตั้งเอา 
เฝ้าปรารถนา
เฝ้าโหยหา 
 เรียกร้อง ใฝ่ปอง เฝ้ามอง เฝ้าฝัน
เสาะหา 
แสวงหา ไขว่คว้า ค้นหา
มีความต้องการ 
เฝ้ารอคอย อยากได้
อยากดี
อยากมี อยากเป็น อยากเห็น
อยากพบ อยากเจอ อยากสำเร็จ
ในกุศล อกุศล
ในสติ สมาธิ ตบะ ฌาน ญาณ ปัญญา
ในอภิญญา ในการสร้างบุญ สร้างบารมี
เพื่อยึด เพื่อถือ เพื่อเอา
เพื่อตัณหา อุปาทานทั้งหมดทั้งมวล

ข้าพเจ้าขอประกาศสละ ประกาศถอน
ประกาศเลิก ประกาศลา 
ประกาศยุติ
ประกาศอิสระ
หมื่นครั้ง พันครั้ง แสนครั้ง
ล้านครั้ง
นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฯ

(น้อมจิตขอขมาต่อวิบากทั้งหลาย แล้วกล่าวคำว่า)
อโหสิ อโหสิ อโหสิ ยาวๆ ๓ ครั้ง
(ดูจิตลึกๆว่ายังหวังอะไรอยู่ ให้โสทิ้งให้หมด
ให้โล่ง ให้ล้าง ให้ว่าง ให้วาง
ให้ทิ้ง ให้จบด้วยคำว่า )
โส โส โส ยาวๆ ๓ ครั้ง ฯ

หมายเหตุ.-
1.ใช้สวดในเวลาไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ทางศาสนา
หรือ ในห้องพระในบ้าน

2.ห้ามอธิษฐานขอพรใดๆทั้งสิ้น
ต้องประกาศสละทิ้งให้หมด

3,ชีวิตจะพบความสำเร็จก็ช่าง
ไม่พบความสำเร็จก็ช่าง
ทำไปตามหน้าที่ ตามสมมติไป
ให้ดีที่สุด
แต่อย่ามุ่งหวังตั้งเอามัน
ตัวมุ่งหวังตั้งเอา
คือ ตัวมหาอุปสรรคของชีวิต

4.ความสำเร็จจะสำเร็จได้
หรือไม่ได้
ก็ต่อเมื่อเราสละได้
วางได้หมดแล้ว
ตัวปัญญาแท้ก็จะเกิด
พลังชีวิตอันบริสุทธิ์ก็จะเกิด
ความสุขสงบเย็น
เป็นประโยชน์แท้ก็จะเกิดตามมาฯ

วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร
3.15.2017