ข้อคิด บทกวีข้าวก้นบาตร ๙

๏————-๏

จิตโกรธเกลียดด่าแค้น      จองกรรม
ทุกข์ย่อมตามครอบงำ        ท่านได้
จองเวรอย่าได้ทำ          รังแต่ เสื่อมนา
รักย่อมช่วยดับร้าย          เร่งให้อภัย ฯ

๏————-๏

บวชเป็นชีอย่าได้          หนีโลก
บวชเพื่อดับเชื้อโศก       สิ่งเศร้า
บวชกายเพื่อวิโมกข์        พ้นบ่วง มารนา
บวชยิ่งบวชใจเจ้า         ย่อมได้เห็นธรรม ฯ

๏————-๏

มีเพื่อนดีอยู่ด้วย           ช่วยกัน
คอยแนะทางสวรรค์        อยู่ได้
มีเพื่อนชั่วครึ่งวัน          จิตเสื่อม ทุกข์นา
หนีเพื่อนพาชั่วร้าย        อยู่ได้คนเดียว ฯ

๏————-๏

สังขารที่เที่ยงแท้          ไม่มี
ทุกสิ่งเป็นเช่นนี้           เสื่อมได้
เกิดดับได้ทันที            ไม่เที่ยง เห็นนา
จิตว่างพ้นดีร้าย           ย่อมได้นิพพาน ฯ

๏————-๏

จ้องจับผิดเพ่งร้าย         ผู้อื่น
ล้วนก่อบาปหลายหมื่น       ซ่อนไว้
จิตตกต่ำขมขื่น            ร้อนรุ่ม
คนทั่วหล้าเกลียดไซร้       อย่าได้หัดทำ ฯ

๏————-๏

ต่างคนล้วนต่างได้        เกิดมา
ต่างบิดามารดา          ต่างเชื้อ
ต่างถิ่นต่างภาษา        จิตต่าง   กันนา
หากจิตคิดเอื้อเฟื้อ        เลือดเนื้อเดียวกัน

๏————-๏

ต่างคนนั้นต่างได้         เกิดมา
ต่างบิดามารดา          ร่วมเชื้อ
กินอยู่ร่วมชายคา         วิ่งเล่น กันนา
หากจิตไม่เอื้อเฟื้อ        เลือดเนื้อต่างกัน ฯ

๏————-๏

รู้ร้อยรู้แค่รู้             คัมภีร์
รู้หนึ่งรู้ทำดี             เก่งได้
รู้มากแต่อัปรีย์           ทำชั่ว ไว้นา
รู้แต่จิตยังร้าย           ว่ารู้คัมภีร์ ฯ

๏————-๏

เวลามีเพื่อไว้           ดูใจ
คุ้ยเขี่ยกิเลสไป          ค่ำเช้า
รู้ชัดมากโทษภัย         กิเลส
รีบละกิเลสเข้า        ค่ำเช้าปลอดภัย

๏————-๏

ผู้รู้คือท่านรู้           รูปนาม
ผู้ตื่นตื่นจากกาม        เกี่ยวไว้
เบิกบานท่านงดงาม     พ้นบ่วง มารนา
สามสิ่งพุทโธไซร้       เชื่อแล้วเดินตาม ฯ

๏————-๏

ท่องเที่ยวไปทั่วใต้       ท้องฟ้า
กินอยู่เล่นเฮฮา         โห่ร้อง
หลงติดบ่วงตัณหา        ลืมแก่
ยามทุกข์ท้อกรรมฟ้อง     ว่าเจ้าลืมบุญ ฯ

๏————-๏

เที่ยวนอกได้แค่รู้        ทรงจำ
ปรุงแต่งมายาทำ        หลอกไว้
เที่ยวในเที่ยวดูกรรม     ดีชั่ว
ท่องเที่ยวดูจิตไซร้       เที่ยวแล้วหมดกรรม ฯ

๏————-๏

หวังหวาดตั้งคู่ไว้        เคียงกัน
หวังก่อหวาดกลัวพลัน     ห่วงหน้า
รู้อยู่ปัจจุบัน            ปลดปล่อย ทิ้งนา
จงอย่าหวังจากฟ้า       อยู่ให้เหนือหวัง ฯ

๏————-๏

ทุกชีวิตต่างล้วน         มีกรรม
บ้างชั่วบ้างเจ็บช้ำ       เหนื่อยล้า
บ้างสุขยิ่งสุขล้ำ         เช้าค่ำ สุขนา
บ้างยิ่งทุกข์บ้างบ้า       เหตุนั้นต่างกัน ฯ

๏————-๏

จีวรนี้ห่มได้            ทุกคน
ขอแค่จิตกุศล           ห่มได้
จิตหยาบยิ่งพาลชน       นุ่งห่ม บาปนา
ละซึ่งกิเลสร้าย         ห่มแล้วได้บุญ ฯ

๏————-๏

พระผู้ใหญ่ยิ่งล้น         กรุณา
มากยิ่งมากปัญญา        กว่าฟ้า
คุณธรรมยิ่งเมตตา       บ่าท่วม โลกนา
หลวงพ่อชาพระกล้า      หนึ่งแท้พระสงฆ์ ฯ

๏————-๏

หยุดเรียกหยุดร่ำร้อง     ไขว่คว้า
หยุดอยู่หยุดตามหา       เรื่องเศร้า
หยุดหลงหยุดเสน่หา      ร้อนรุ่ม
หยุดนิ่งดูจิตเจ้า         ช่วยให้สว่างไสว ฯ

๏————-๏

ทางเดินยิ่งรกหญ้า       ยากเดิน
จิตยิ่งรกกามเพลิน       ยากแก้
ทางประเสริฐไกลเกิน    ยากย่าง ถึงนา
พระพ่อมอบทางแท้       แค่ก้าวถึงธรรม ฯ

๏————-๏

เมื่อจิตดีก่อให้          ดีตาม
ทุกสิ่งดูดีงาม           คลั่งไคล้
เมื่อจิตเสื่อมเศร้าทราม   งามว่า เบื่อนา
หากไม่ฝึกจิตไซร้        เช่นนี้ทุกคน ฯ

๏————-๏

ค่ำคืนนี้ก่อนเจ้า         หลับนอน
จงอย่าลืมขอพร         พระเจ้า
เทพทุกภพภูมิวอน        โปรดช่วย คุ้มนา
คุณพ่อแม่ปกเกล้า        ช่วยให้หลับสบาย ฯ

๏————-๏

ค่ำคืนนี้ก่อนเจ้า         เข้านอน
จงนั่งดูจิตก่อน          เพื่อรู้
สิ่งใดตกตะกอน         นอนเนื่อง อยู่นา
รีบเร่งละขจัดสู้         ก่อนล้มตัวนอน

๏————-๏

น้อมบุญนี้แด่ผู้          วายชนม์
ขอส่งบุญกุศล          ส่งให้
ทุกข์มีอยู่จงพ้น         สุขยิ่ง สุขนา
ไปสู่โลกสวรรค์ไซร้     อย่าได้กังวล ฯ

๏————-๏

สัตว์ทั้งหลายทั่วฟ้า      จักรวาล
จงอย่ามีภัยพาล        ผ่านใกล้
สุขสดชื่นตลอดกาล      ขออย่า ทุกข์นา
ควรสั่งสมบุญไว้        เร่งสร้างบารมี ฯ

๏————-๏

กำลังใจส่งให้          คนดี
ฝากผ่านกดไลค์นี้        หนึ่งครั้ง
ขอจงอย่าได้มี          ทุกข์เบื่อ เซ็งนา
ขออย่าเผลอพลาดพลั้ง    ก่อสร้างบาปกรรม ฯ

๏————-๏

เขาอาจมีชั่วบ้าง        ช่างเขา
เลือกส่วนที่น่าเอา       เก็บไว้
ก่อสุขแก่จิตเรา         ได้ซึ่ง กุศลนา
ส่วนที่บูดเน่าไซร้        อย่าได้เลือกเอา ฯ

๏————-๏

กลกามเกิดเร่าร้อน      ภายใน
เผาทั่วทั้งกายใจ        ค่ำเช้า
ร้อนยิ่งกว่าเปลวไฟ      ลุกท่วม ใจนา
ใจยิ่งมืดบอดเศร้า       เสื่อมสิ้นคุณธรรม ฯ

๏————-๏

รักนี้เพื่อร่วมสร้าง       พรหมจรรย์
ใช่เพื่อใคร่ผูกพัน        คลั่งไคล้
ดูแลซึ่งใจกัน           หวังเพื่อ บุญนา
เดินสู่มรรคผลไซร้       คู่แท้บารมี ฯ

๏————-๏

ยิ่งเดินยิ่งเหนื่อยล้า      แสนไกล
คิดยิ่งคิดทุกข์ใจ         หม่นไหม้
จิตสงบยิ่งผ่องใส        สุขยิ่ง สุขนา
เพาะบ่มสติไว้          ช่วยให้สุขนาน ฯ

๏————-๏

กราบไหว้ขอพึ่งไม้       โบราณ
ขอท่านจงสงสาร        ช่วยให้
ลูกช้างโง่มานาน        หมดช่อง ทางนา
ธรรมไม่ศึกษาไซร้       วิ่งไหว้ขอพร ฯ

๏————-๏

ตัวกูนี้เหนื่อยท้อ         ทุกข์ใจ
ร้องห่มร้องร่ำไห้        รุ่มร้อน
เศร้าโศกเบื่อเซ็งใน     ทุกสิ่ง
ซวยยิ่งซวยซ้ำซ้อน       เหตุชี้มีกู ฯ

๏————-๏

ก้าวเดินไปตื่นรู้         จิตตน
เดินเพื่อก้าวข้ามพ้น      สิ่งข้อง
เดินรู้อยู่สุขล้น          จิตเปลี่ยน
ก้าวสู่ความถูกต้อง       แก่นแท้พุทธรรม ฯ

๏————-๏

ความชั่วคนชั่วนั้น        ชอบทำ
ดีเกิดกุศลธรรม         ว่างเว้น
ความดีสิ่งที่นำ          ไปสู่ สวรรค์นา
คนดีต่างเลือกเฟ้น       วิ่งคว้ากอบโกย ฯ

๏————-๏

ความอิสระวาดไว้       โหยหา
มีบ่วงมัดแขนขา         ยากแก้
จิตหมดซึ่งปัญญา         หาช่อง ทางนา
จงอย่าได้ท้อแท้         เร่งไว้ภาวนา ฯ

๏————-๏

มารคือตัวช่วยให้        อดทน
เกิดซึ่งบารมีล้น         เปี่ยมได้
มารมีช่วยฝึกตน         สงบนิ่ง ฉลาดนา
มารยิ่งชั่วโหดร้าย       ย่อมได้กำไร ฯ

๏————-๏

หิวข้าวนั้นอิ่มได้         หากกิน
กลัวชั่วจงถือศีล         ช่วยได้
เบื่อไม่อยากได้ยิน       อุดซึ่ง หูนา
จิตไม่อยากคิดร้าย       แผ่ไว้เมตตา ฯ

๏————-๏

ยิ่งรักยิ่งก่อให้          ทุกข์ใจ
รักวิ่งหนีไปไกล         แย่ได้
ไม่รักไม่หลงใหล        จิตย่อม สุขนา
หากไม่เบื่อรักร้าย       ย่อมได้น้ำตา ฯ

๏————-๏

พระธรรมควรเร่งรู้      เรียนไป
เพื่อช่วยป้องปัดภัย       เรื่องร้าย
ทุกข์ท้อเบื่อหนักใจ       หลงชั่ว โง่นา
ธรรมย่อมรักษาได้       เปลี่ยนร้ายเป็นดี ฯ

๏————-๏

เรื่องรักใคร่สิ่งนี้        มายา
หลอกเล่นให้หลงบ้า      คลั่งไคล้
รูปเสียงยั่วต้องตา       จิตร่าน ร้อนนา
รีบละปล่อยทิ้งไซร้       ตื่นรู้ระวัง ฯ

๏————-๏

รู้ว่าโง่ยิ่งกล้า          อวดดี
รู้ว่าตัวอัปรีย์           ไม่แก้
รู้ว่าไม่อาจหนี          เจ็บแก่ ตายนา
ไยไม่รีบยอมแพ้         เปลี่ยนแก้ใจตน ฯ

๏————-๏

กายเนื้อนี้รุ่มร้อน        พอทน
ลงอยู่ในสายชล         ช่วยได้
จิตร้อนรุ่มสับสน         ทนยาก ทุกข์นา
ธรรมช่วยดับร้อนร้าย     เร่งเข้าเรียนธรรม ฯ

๏————-๏

โกรธย่อมเสียเพื่อนแท้     คบหา
โลภย่อมเสียเงินตรา      แน่แท้
หลงเสียซึ่งปัญญา         อีกสิ่ง รักนา
รีบเร่งหาธรรมแก้        พ่ายแพ้หมดตัว ฯ

๏————-๏

เล่นหวยหวยเล่นแล้ว      เศร้าใจ
หวยเล่นเราทีไร         แทบบ้า
หวยเด็ดยิ่งเด็ดให้        หมดซึ่ง ทรัพย์นา
คนโง่มักอวดกล้า         งวดหน้าเอาคืน ฯ

๏————-๏

บุญหมดย่อมหมดสิ้น         เนื้อตัว
ทุกอย่างดูน่ากลัว          โหดร้าย
มีบุญช่างน่าหัว            ทุกสิ่ง ง่ายนา
หวังสิ่งใดต้องได้          อย่าได้เบื่อบุญ ฯ

๏————-๏

วันวันเร่งก่อสร้าง         กุศล
หวังเพื่อยกใจตน          บ่มไว้
เหนื่อยท้อยิ่งอดทน         เพียงเพื่อ บุญนา
รอก่อนประมาทไซร้        พรุ่งนี้ช้าไป ฯ

๏————-๏

ขี้เกียจมักกล่าวอ้าง        นานา
จิตไม่เกิดศรัทธา          บ่นได้
มากด้วยเล่ห์มายา         ดูหมิ่น บุญนา
จิตชั่วอิจฉาร้าย           เสื่อมได้หากมี ฯ

๏————-๏

เพียรเถิดเพียรก่อสร้าง     ทางบุญ
เก็บก่อไว้เป็นทุน          ห่อไว้
มากน้อยเพื่อแรงหนุน       เสริมส่ง จิตนา
จงอย่าเกลียดบุญไซร้       ต่อไว้เชื้อบุญ ฯ

๏————-๏

เข้าปริวาสช่วยให้         ออกกรรม
จิตเสื่อมจิตตกต่ำ          เปลี่ยนแก้
นาบุญยิ่งเลิศล้ำ           นำสู่ ธรรมนา
จิตเลื่อมใสจริงแท้         เกิดได้กุศล ฯ

๏————-๏

ฝนตกฟ้าผ่าร้อง           ธรรมชาติ
หาใช่สิ่งประหลาด         เชื่อได้
หงุดหงิดว่าอุบาทว์         บ่นด่า โกรธนา
จิตเสื่อมตกต่ำร้าย         พ่ายแพ้อารมณ์ ฯ

๏————-๏

มอบกายใจเพื่อน้อม        บูชา
เฝ้าวิ่งสืบเสาะหา         เพื่อรู้
เก็บบุญเพื่อปัญญา          รู้ตื่น สุขนา
ก้าวล่วงอุปสรรคสู้         เปลี่ยนแก้กรรมเวร ฯ

๏————-๏

กรรมดีที่ก่อไว้            เลือนลาง
กรรมชั่วเจ้าก่อสร้าง       ค่ำเช้า
จิตตกต่ำหลงทาง          ขาดที่ พึ่งนา
หมดค่าราคาเจ้า          แค่เสี้ยวเศษคน ฯ

๏————-๏

ราตรีกาลผ่านพ้น          หกคืน
จิตสว่างสุขสดชื่น          ตื่นรู้
ทุกก้าวย่างนั่งยืน          ดูดดื่ม ธรรมนา
จิตเกิดซึ่งพลังสู้           อยู่ได้ตลอดไป ฯ

๏————-๏

คนคุกเดินสู่ห้อง          เรือนจำ
รับซึ่งโทษที่ทำ           ก่อไว้
คนบุญก่อบุญกรรม         ไปสู่ วัดนา
รับซึ่งผลสุขไซร้          ก่อไว้วันวาน ฯ

๏————-๏

วางโลกวางว่างไว้       ช่างมัน
จิตปล่อยทุกสิ่งอัน         เกี่ยวข้อง
จิตรู้ตื่นรู้ทัน             ทุกสิ่ง สูญนา
ไม่แน่ประกาศก้อง        เช่นนั้นธรรมดา ฯ

๏————-๏

ภาพบุญบอกสื่อให้         ศรัทธา
จิตร่วมอนุโมทนา         เปี่ยมล้น
จิตทุกข์เปลี่ยนทันตา       เกิดสุข ได้นา
เอิบอิ่มจิตหลุดพ้น         ย่อมได้มงคล ฯ

๏————-๏

เพียรเพียรสู้ก่อสร้าง      คุณธรรม
เฝ้าเร่งคิดเร่งทำ        ก่อไว้
มากน้อยบ่มเพาะชำ       เก็บห่อ ไว้นา
คุณค่าของงานไซร้        บ่งชี้ตัวคน ฯ

๏————-๏

จิตฟุ้งซ่านรุ่มร้อน         ลังเล
จิตชั่วพาลเกเร          ต่ำช้า
จิตหลงไม่หันเห          เข้าสู่ ธรรมนา
จิตย่อมซ่องเสพบ้า        เร่าร้อนทุกวัน ฯ

๏————-๏

บุญบ่อนี้ก่อสร้าง          สำเร็จ
มีค่ามากกว่าเพชร        หมื่นล้าน
หมั่นโปรยหว่านซึ่งเมล็ด    เพาะบ่ม ไว้นา
จิตไม่รู้จักคร้าน          เร่งสู้สั่งสม ฯ

๏————-๏

ครองโสดครองอยู่ได้      เบิกบาน
มีคู่ทุกข์รำคาญ           ค่ำเช้า
เสพสุขอยู่บนคาน         อิสระ มากนา
มีคู่เจ็บปวดร้าว          บ่วงคล้องหัวใจ ฯ

๏————-๏

โอ้อวดว่าเก่งรู้          เหนือใคร
แบกซึ่งทิฏฐิแห่งใจ        เบ่งอ้าง
จิตฟุ้งซ่านเหลวไหล       ข้องอยู่ กามนา
บาปชั่วจิตคิดสร้าง        อวดรู้แค่ลวง ฯ

๏————-๏

คานทองใครอยู่ได้        มีบุญ
ชาติก่อนต้องมีทุน         ก่อไว้
บุญเก่าช่วยค้ำจุน         ได้อยู่ สูงนา
ขึ้นสู่คานทองไซร้         ผ่านพ้นความซวย ฯ

๏————-๏

แต่งงานงานแต่งให้       วุ่นวาย
แต่งสู่ทุกข์มากมาย        ค่ำเช้า
หนักเหนื่อยเบื่อจนตาย     ขื่นแต่ง บ้านา
อย่าโง่หลงทางเข้า       สู่ห้องวิวาห์ ฯ

๏————-๏

คนในอยากวิ่งให้         พ้นตัว
คนอยู่นอกปีนรั้ว          ร่วมห้อง
ในห้องยิ่งน่ากลัว         เหม็นเน่า ร้อนนา
ธรรมป่าวประกาศก้อง     อย่าได้เข้าไป ฯ

๏————-๏

อยู่คนเดียวอยู่ได้         สุขใจ
ท่องเที่ยวไปใกล้ไกล      เที่ยวได้
กินนอนดื่มเล่นไป         หมดห่วง ใครนา
มีคู่รักโชคร้าย           ล่ามไว้ทรมาน ฯ

๏————-๏

มีคู่คู่ก่อให้              กังวล
มากเรื่องต้องอดทน       หม่นไหม้
ทุกข์เหนื่อยเบื่อเวียนวน    มาสู่ ตนนา
เช้าค่ำแบกซวยไว้        ร่ำไห้ใช้กรรม ฯ

๏————-๏

เรือนหอสร้างก่อไว้       คุมขัง
ไร้ซึ่งอิสระหวัง          แต่งไว้
นกน้อยอยู่กรงขัง         ติดบ่วง พรานนา
บินเล่นทุกข์มากไซร้       ซ่อนไว้น้ำตา ฯ

๏————-๏

รูปกายเปลี่ยนได้         หย่อนยาน
แรกเริ่มดูเบ่งบาน        คลั่งไคล้
ผ่านกาลเหี่ยวแห้งยาน     หมดค่า ลงนา
หลงร่างว่างามไซร้       เร่าร้อนโลกีย์ ฯ

๏————-๏

ใจเชื่อมใจเชื่อมไว้       เมตตา
ก้าวผ่านฉากตัณหา        ซ่อนไว้
สมมติสู่ปัญญา            จิตปล่อย วางนา
โลกก่อสันติไซร้          อยู่ได้ปลอดภัย ฯ

๏————-๏

ก้าวข้ามจิตเสื่อมไซร้      หยาบช้า
จิตอยู่กับเมตตา          เปี่ยมล้น
บริสุทธิ์และกรุณา         เคียงคู่จิตนา
จิตสื่อบอกหลุดพ้น         ผ่านพ้นมายา ฯ

๏————-๏

รู้รู้รู้ตื่นรู้               รู้ทัน
รู้ซึ่งปัจจุบัน             เปลี่ยนแก้
รู้รู้ชัดฉับพลัน            อย่าแต่ง เติมนา
รู้ยิ่งรู้ธรรมแท้           ย่อมได้สุขใจ ฯ

๏————-๏

จิตวุ่นวายรุ่มร้อน         ในกาม
ฟุ้งซ่านตามรูปนาม        แต่งแต้ม
จิตโง่ก่อความงาม        หลอกเล่น หลงนา
เหม็นเน่าคือของแกล้ม     เปลี่ยนแก้เมากาม ฯ

๏————-๏

จิตกอดหวังร่วมห้อง       หัวใจ
หวังวิ่งหนีไปไกล         ร่ำร้อง
จิตหนออย่าหวังไป        ทุกสิ่ง เปลี่ยนนา
ไม่แน่คือพี่น้อง           ร่วมห้องความหวัง ฯ

๏————-๏

จิตฟูแฟบวิ่งคว้า          อารมณ์
ฟูชื่นอกเฝ้าชม           ค่ำเช้า
แฟบห่อเหี่ยวขื่นขม        อยากวิ่ง หนีนา
จิตเสื่อมหม่นหมองเศร้า    ไม่พ้นโลกธรรม ฯ

๏————-๏

ความรักคือบ่วงเกี้ยว      พันใจ
คือโซ่คือถ่านไฟ          เร่าร้อน
มีรักก่อทุกข์ภัย           หมดซึ่ง สุขนา
ริอย่าหลงเหยื่อป้อน       เล่ห์ร้ายกลกาม ฯ

๏————-๏

เที่ยวดื่มเล่นค่ำเช้า       โลกีย์
บาปชั่วมั่วอัปรีย์          ก่อไว้
นิสัยเสื่อมจากดี          ไม่ต่าง สัตว์นา
ที่พึ่งคือบุญไซร้           ไม่สร้างคอยดู ฯ

๏————-๏

จิตหลงปรุงแต่งแต้ม       กายา
หลงซึ่งกามตัณหา         ซ่อนไว้
หลงเกียรติชื่อยศฐา       สมบัติ ครองนา
หลงสิ่งสมมติไซร้         แต่ล้วนหลงทาง ฯ

๏ พุทธชยันตี

กายก้มกราบนบไหว้       วันทา
จิตมากด้วยศรัทธา        เปี่ยมล้น
กายใจแต่งบูชา          เช้าค่ำ
วันวิสาขตั้งต้น           เปลี่ยนแก้สันดาน

๏————-๏

กาลแห่งธรรมผ่านพ้น      ยาวนาน
แผ่ทั่วโลกจักรวาล        ย่อมรู้
สองพันหกร้อยกาล        ปีแห่ง ธรรมนา
โลกตื่นประกาศกู้         กู่ร้องชยันตี ฯ

๏ วิสาขบูชา

วิสาขมาสจิตน้อม        บูชา
วันซึ่งองค์ศาสดา        พุทธเจ้า
ประสูติสู่โลกา          ลุแก่น ธรรมนา
ทรงย่างธาตุขันธ์ก้าว     สู่ห้องนิพพาน ฯ

กาลมงคลเช่นนี้         ยากหา
ควรมอบซึ่งศรัทธา       กราบไหว้
เลิกละสิ่งมายา         เพียรก่อ บุญนา
สมชื่อพุทธแท้ได้         ตื่นรู้เห็นธรรม ฯ

๏————-๏

รวมจิตสวดช่วยให้       โชคดี
สวดซึ่งบทบาลี          เสกให้
ขอจงร่ำรวยมี          สมบัติ สุขนา
เงินอยู่ที่ไกลใกล้        หลั่งล้นเต็มเรือน ฯ

๏————-๏

เสือโหยคนรุ่มร้อน       ในกาม
จิตย่อมร่านหยาบทราม    ชั่วได้
เสือหิวย่อมไล่ตาม       จับเหยื่อ กินนา
จิตเสื่อมหลงกามร้าย     เร่าร้อนอเวจี ฯ

๏————-๏

อภัยทานก่อให้          สุขใจ
จิตนิ่งสงบผ่องใส        ผ่องแผ้ว
เบาโล่งว่างสิ้นภัย       หมดซึ่ง เวรนา
ย่อมช่วยให้คลาดแคล้ว    อยู่ได้ปลอดภัย ฯ

๏————-๏

อดีตพัดผ่านพ้น          ล่วงเลย
จงอย่าข้องชมเชย       คลั่งไคล้
รับรู้แค่เฉยเฉย         ดีชั่ว ฝันนา
ขออย่าหลงบ้าไซร้       แค่ได้บทเรียน ฯ

๏————-๏

นับนับวันยิ่งใกล้         เข้ามา
วันที่ต้องอำลา          โลกแล้ว
ยิ่งคิดยิ่งหวาดผวา       ไร้ซึ่ง บุญนา
ภพใหม่คงไม่แคล้ว       เร่าร้อนอนาถา ฯ

๏————-๏

ยิ่งสู้ยิ่งเหนื่อยท้อ        หมดหวัง
ยิ่งวิ่งยิ่งหมดพลัง        ต่อสู้
ยิ่งคิดยิ่งถอยหลัง        จิตเสื่อม เศร้านา
หยุดนิ่งแล้วตามรู้        อย่าได้ร่วมแสดง ฯ

๏————-๏

เหตุปัจจัยแต่งให้        เกิดมา
ทุกสิ่งถูกตีตรา          เช่นนี้
รอยยิ้มหลั่งน้ำตา        ผลบาป
ดับที่เหตุทรงชี้          จบสิ้นปัญหา ฯ

๏————-๏

เหนื่อยกายแม้เหนื่อยล้า   พอทน
นอนนั่งพักช่วยพ้น        เหนื่อยได้
จิตเหนื่อยหน่ายเบื่อคน    โคตรเหนื่อย มากนา
ยิ่งเบื่อยิ่งเคราะห์ร้าย    แผ่ไว้เมตตา ฯ

๏————-๏

เต่าน้อยค่อยค่อยเยื้อง    คืบคลาน
ถึงที่หมายทันกาล        ไม่ช้า
กระต่ายวิ่งชำนาญ       ดูหมิ่น เต่านา
แพ้พ่ายไม่มีหน้า         เต่าช้าพากเพียร ฯ

๏————-๏

เย็นเย็นไว้อย่าได้       ร้อนใจ
ร้อนยิ่งร้อนเผาไหม้      รุ่มร้อน
เย็นฉ่ำอยู่ภายใน        ได้ซึ่ง สุขนา
ร้อนเร่าไฟพันก้อน       หม่นไหม้ใจเกรียม ฯ

๏————-๏

หวังสุขจงหมั่นสร้าง      ความดี
หวังซึ่งทุกข์อัปรีย์        ชั่วไว้
หวังบุญอย่ารอรี         รีบสั่ง สมนา
หวังซึ่งสำเร็จไซร้       เร่งไว้ความเพียร ฯ

๏————-๏

จิตหลุดลอยสู่ห้วง        ตัณหา
หลงห่วงหลงหึงบ้า       ค่ำเช้า
ปรุงแต่งมากมายา       หลอกล่อ ตนนา
หมดซึ่งช่องทางเข้า      สู่ห้องเรือนธรรม ฯ

๏————-๏

หวังรักจงหมั่นรู้         เอาใจ
หวังแต่งรีบจองไว้       อย่าช้า
หวังเคียงคู่ตลอดไป      บุญช่วย ได้นา
หวังอยู่สุขค้ำฟ้า         อย่าได้รักใคร ฯ

๏————-๏

เมื่อเครียดรีบเร่งรู้      ดูใจ
ร้อนรุ่มบีบรัดไว้         แน่นแฟ้น
ตัวกูร่วมกลไก          ปรุงแต่ง เรื่องนา
คิดยิ่งคิดเคียดแค้น       ตื่นรู้ตามทัน ฯ

๏————-๏

เมื่อรักจงรักให้         หมดใจ
เมื่อห่วงจงห่วงไว้       อย่าทิ้ง
เมื่อหลงอย่าเลิกไป      หลงอยู่ ตลอดนา
เมื่อเกลียดจงขึ้นหิ้ง      เก็บไว้เตือนใจ ฯ

๏————-๏

ขี้เกียจกองท่วมท้น       หัวใจ
บวกเบื่อเซ็งยกใหญ่      พรั่งพร้อม
ไว้ก่อนอย่าด่วนไป       รอก่อน เดี๋ยวนา
มีแต่เสื่อมรายล้อม       ร่วมเส้นทางเดิน ฯ

๏————-๏

อดีตร้ายผ่านพ้น         เนิ่นนาน
จิตร่ำร้องเรียกขาน      หน่วงไว้
ยิ่งคิดยิ่งทรมาน         ฟุ้งซ่าน โศกนา
มีแต่พระธรรมไซร้       ช่วยให้ลืมเลือน ฯ

๏————-๏

บุญไม่เคยร่วมสร้าง      กันมา
มีแต่บาปหยาบช้า        ร่วมสร้าง
บาปหนุนส่งนำพา        รักร่วม เรือนนา
มีแต่ทุกข์หย่าร้าง        ด่าได้ทุกวัน

๏————-๏

บุญนั้นเคยก่อสร้าง       ร่วมกัน
ตักบาตรร่วมถือขัน       ก่อไว้
บุญตามส่งฉับพลัน        รักร่วม สวรรค์นา
มีแต่สุขเสพไซร้         ชั่วฟ้าดินสลาย ฯ

๏————-๏

คนดีถูกกล่าวชี้          แก้ไข
คนชั่วมากจัญไร         ยิ่งดื้อ
คนดีเปลี่ยนนิสัย         ตามท่าน เตือนนา
คนชั่วยากถอนรื้อ        เปลี่ยนแก้สันดาน ฯ

๏————-๏

กรรมตกแต่งส่งให้        เกิดมา
แตกต่างกิริยา           ชาติเชื้อ
รวยสวยทุกข์อนาถา       หล่อโง่ เห็นนา
โลกเช่นนี้ทุกเนื้อ         แต่งแต้มตามกรรม ฯ

๏————-๏

เบ่งบานชูช่อให้         เพลินใจ
อีกบ่นานเปลี่ยนไป       เหี่ยวได้
เปรียบเช่นดั่งวัย        บ่เที่ยง เสื่อมนา
หนุ่มแก่สุขดีร้าย         ดอกไม้สอนธรรม ฯ

๏————-๏

เร่งรีบเร็วเร่งเข้า      เรียนธรรม
ก่อนที่จะรับกรรม         ก่อไว้
พรุ่งนี้อาจเพลี้ยงพล้ำ      พรานล่า ทันนา
ธรรมย่อมรักษาไซร้       ซึ่งผู้มีธรรม ฯ

๏————-๏

แค่รับรู้อย่าได้           เต้นตาม
จิตอย่าได้วู่วาม          นิ่งไว้
“ช่างมัน” จบความ       อย่าต่อ เชื้อนา
จิตไม่กระเทือนไซร้       ผ่านได้โลกีย์ ฯ

๏————-๏

ปิด ปิดไว้อย่าได้         บอกใคร
ทอง สิ่งดีทำไป          ซ่อนไว้
หลัง รู้อยู่ที่ใจ           จงอย่า อวดนา
พระ ว่าบุญแท้ไซร้        ว่าไว้ควรทำ ฯ

๏————-๏

วกเวียนว่ายอยู่ใต้        วังวน
คิดยิ่งฟุ้งสับสน           เหนื่อยท้อ
กิเลสท่วมใจตน          เช้าค่ำ มากนา
ยากยิ่งยากหมุนล้อ        เปลี่ยนเส้นทางเดิน ฯ

๏————-๏

เจ็บป่วยกายช่วยได้       ด้วยยา
ใจป่วยด้วยเสน่หา        เหนื่อยแก้
หลงติดบ่วงมายา         เรียกป่วย กามนา
รู้ซึ่งปรมัตถ์แท้           ช่วยแก้พิษกาม ฯ

อ่านต่อ หน้า ๑๐