อภิมหาพรชัยมงคล

ในนามวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร
ขออนุโมทนาสาธุการ ในกองบุญ กองทาน
มหาศรัทธา มหาปัญญา มหาบารมี
ต่อคุณงามความดี ที่เกิดขึ้นแล้วอย่างงดงามบริสุทธิ์
ที่ท่าน และครอบครัววงศ์ตระกูลได้ร่วมบริจาคทรัพย์
ร่วมทำบุญสร้างวัดพระมหาชนก
บ้านพลังเพียรในทุกๆบ่อบุญ ในทุกบุญกิจ

เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระสัทธรรมคำสั่งสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อความเจริญรุ่งเรือง แห่งวัดวาศาสนา
เพื่อประโยชน์สุขอันไพบูลย์แด่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย
เพื่อความสะดวกสบายในการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม
ของเหล่านักบวช นักบุญ ผู้มีศีล มีธรรมทั้ง ๔ ทิศ ๘ ทิศ
เพื่อถวายเป็นศาสนสมบัติในบวรพระพุทธศาสนา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้

ขอน้อมจิตตั้งจิตอธิษฐานอวยชัยให้อภิมหาพรชัย
อันเป็นมงคล มหามงคลอันเป็นหนึ่ง เป็นเลิศ
มอบ…ให้แด่โยมญาติมิตรทุกรูปทุกนาม

————————————————

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
พุทโธ สาธุ ธัมโม สาธุ สังโฆ สาธุฯ

ด้วยอานุภาพแห่งองค์คุณ องค์ศีล องค์ธรรม
พระมหาบารมีศีล พระมหาบารมีธรรม
อันศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่ง เป็นเลิศ เอกอุตม์
เหนือโลก เหนือฟ้า เหนือดิน
เหนืออินทร์ เหนือพรหม เหนือยม เหนือยักษ์
เหนือมาร อันหาประมาณ หาที่สุดมิได้
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระธรรมเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์เจ้า
พระมหาโพธิ์สัตว์เจ้าทุกๆพระองค์

และอานุภาพแห่งองค์คุณ
องค์ศีล องค์ธรรม บารมีศีล บารมีธรรม
ของเหล่านักบวช นักบุญ ผู้มีศีล มีธรรม
พ่อแม่ครูบาอาจารย์
เทพไทเทวา ธาตุทั้งสี่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวล
ทุกรูป ทุกนาม ทุกภพทุกภูมิ ทั่วโลกทั่วจักรวาล

ขอจงประสิทธิ์ประสาท ประสิทธิ
ประทานอภิมหาพรชัย อวยชัยให้ศีล ให้พร
ให้พรทิพย์ ให้พรธรรม อันเป็นหนึ่ง เป็นเลิศ
ให้แด่โยมญาติมิตรทั้งหลาย
ที่ได้ร่วมสร้างวัดสร้างวา สร้างพระศาสนา
สร้างวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียรแห่งนี้
ณ บัดนี้  ด้วยเทอญฯ

สาธุ สาธุ
ขอความเป็นมงคล มหามงคล
ที่เป็นหนึ่ง ที่เป็นเลิศ เกิดดอก ออกผล
เป็นกุศล มหากุศล เห็นผลทันตา ทันใจ
เป็นความสว่างไสว เป็นความสุข
ความเจริญ ความก้าวหน้า
เป็นความสำเร็จ มหาสำเร็จ
เป็นความสมหวัง ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย
สมปรารถนา สะอาด สว่าง สงบ
อิสระ  ชนะกิเลส ชนะตัณหา
ชนะปัญหา ชนะทุกข์ พบสุขเกษมศานต์
ตลอดกาล ตลอดไป

ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้มีสติปัญญา
สุขภาพร่างกาย จิตใจที่สดใส  เข้มแข็ง แข็งแรง
อายุมั่น ขวัญยืน สดชื่น รู้ ตื่น เบิกบาน
ชนะมารนอก มารใน มารใกล้ มารไกล
สุขกาย สุขใจ ปลอดภัย ร่มเย็น รุ่งเรือง

ปราศจากศัตรูภัยพาล ทุกข์อันตระธาน
โศกอันตระธาน โรคภัยไข้เจ็บอันตระธาน

มีมิตร มีบริวาร เงินงาน ล้นเหลือ
คอยช่วยเหลือ เกื้อกูล ล้อมหน้า ล้อมหลัง
พรั่งพร้อม พร้อมเพรียง เรียงราย
ไม่ขาดสาย ไม่ขาดเขิน เกินความต้องการ

ขอให้ท่านทั้งหลาย จงพ้นจากภัยพิบัติ
ความอัตคัต ติดขัด ขัดข้อง เศร้าหมอง ขัดสน
พ้นจากความยากจน วุ่นวายเข็ญใจ
ทุกข์อก ทุกข์ใจ เดือดเนื้อ ร้อนใจ

พ้นจากสรรพเคราะห์เสนียดจัญไร
เคราะห์เวร เคราะห์กรรม บาปเวร บาปกรรม
จะทำการสิ่งใด คิดสิ่งใด ปรารถนาสิ่งใด
ขอให้สำเร็จฉับไวๆ ทันใจอย่าค้างคา

ขออย่ามีอุปสรรคต่างๆ นานา มารบกวน
เบียดเบียน เบียดบัง เหนี่ยวรั้ง กักขัง
ปิดบัง บดบัง ประตูเงิน ประตูทอง ประตูธรรม

ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ที่มีสติปัญญา
ที่เลิศล้ำเป็นอมตะ ชนะมารทั่วโลกทั่วจักรวาล
มีลูก มีหลาน มีครอบครัววงศ์ตระกูล บิดามารดา
ครูบาอาจารย์ ญาติมิตร บริวาร
ที่ค้ำคูณ เพิ่มพูน มั่นคง ส่งเสริม สนับสนุน
ค้ำจุน หนุนส่ง ดำรงวงค์ตระกูล คูณทวี
เกิดสิริสุขสวัสดี ตลอดปี ตลอดกัปป์ ตลอดกัลป์

ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้มีปัญญาฤทธิ์ สัมฤทธิ์เดช
สำเร็จผล เกิดมรรค เกิดผล เจริญบุญ เจริญกุศล
เจริญในทาน ศีล ภาวนา สัมมาทิฏฐิ
เจริญในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทุกเมื่ออย่างงดงาม

ขอให้ท่านทั้งหลาย มีบุญหนุนส่ง
ให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี รวยดี รวยศรี รวยสิน
รวยศักดิ์  รวยสุข รวยบุญ รวยกุศล
รวยศีล รวยธรรม  รวยทาน
รวยทรัพย์ ไม่มีอับ ไม่มีอด ไม่มีหมด ไม่มีจน
ขอให้ท่านทั้งหลาย มีแต่คนเคารพรัก นับถือ ยื่นมือ
มอบใจ ให้ความช่วยเหลือ อุปถัมภ์ สนับสนุน
ให้ความอบอุ่น คุ้มครอง ยกย่องสรรเสริญ

จะเดินทางไปในทิศทั้ง ๔ ทิศทั้ง ๘
ให้ได้พบ ได้เห็น ได้อยู่ใกล้ นั่งใกล้
ผู้มีศีล มีธรรม มีบุญ มีบารมี
เป็นเหตุให้เกิดบุญสูงสุด ปัญญาสูงสุด บารมีสูงสุด
บริสุทธิ์ บริบูรณ์ สมบูรณ์  ไพบูลย์ ไพศาล
เติมเต็ม ล้นเหลือ เหลือเฟือ ล้นหลาม

งามนอก งามใน เย็นกาย เย็นใจ
อิ่มบุญ อิ่มธรรม

ขอให้ท่านทั้งหลาย จงพ้นทุกข์ หมดทุกข์
พ้นปัญหา หมดปัญหา เทวดาฟ้าดินให้ศีล ให้พร
คุ้มครอง ปกป้องรักษา มีหน้าที่การงาน
การศึกษา ธุรกิจการค้าการขาย
มีแต่ได้ มีแต่ดี  กำไรดีทุกวัน ทุกปี ทุกเดือน ทุกเวลา

ขอให้ท่านทั้งหลาย เป็นผู้โชคดี มีชัย หวังสิ่งใด
สำเร็จทันใจ ทันกาล บันดาลลาภ บันดาลผล
ได้เกินผู้เกินคน เกินคาด สมดั่งมุ่งมาด
ปรารถนา  มนุษย์เทวดา เมตตารักใคร่
ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ เรื่องร้ายกลายเป็นดี
เรื่องดีให้ดียิ่งๆขึ้นไป เงินทองไหลมาเทมา

มีโภคะ โภคา มีลาโภ  ลาภา ตามมา
ถึงบ้านถึงเรือน สมบัติเนืองนอง
แก้วแหวนเงินทอง เหลือกินเหลือใช้

นอนหลับให้ได้เงินหมื่น นอนตื่นให้ได้เงินแสน
ไม่มีขาดแคลน ตกต่ำ เสื่อมสูญ สูญเสีย

ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ที่มีจิตใจที่กตัญญูรู้คุณคน
มีจิตเป็นบุญ เป็นกุศลตลอดเวลา มีศรัทธา มีปัญญา
มีเมตตาพรหมวิหารธรรม
มีความเพียรที่เลิศล้ำ อมตะ เป็นหนึ่ง เป็นเลิศ

ขอให้ท่านทั้งหลาย จงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
ไปตลอดชีวิต และขอให้มีโอกาส มีวาสนา
ได้ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม
รู้ธรรม เห็นธรรม บรรลุธรรม
ตามพระธรรมคำสั่ง คำสอน
แห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า
อย่างง่ายดายฉับพลันทันที

สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้า
คุณพระธรรมเจ้า คุณพระอริยสงฆเจ้า
อันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดทุกๆ พระองค์

พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง
ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัย
แก้วศักดิ์สิทธิ์เลิศโลกทั้งสามประการ
คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ
พระสังฆรัตนะอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์

ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฎก
อันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดทุกๆ พระคัมภีร์

ชินะสาวะกานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระอริยสงฆ์สาวก
ของพระพุทธเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดทุกๆ พระองค์

สัพเพ เต โรคา วินัสสันตุ
อันว่าโรคทั้งหลายทั้งปวง ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกจำพวก
ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม และที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม
ขอจงสูญหาย มลายสูญ สิ้นสูญ ดับสูญ และพินาศไป
จากชีวิตของท่านทั้งหลาย ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้

สัพเพ เต ภะยา วินัสสันตุ
อันว่าภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง ความสูญเสีย เสียหาย
ความพลัดพรากจากของรักของชอบทั้งหลายทั้งปวง
ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม และที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม
ขอจงสูญหาย มลายสูญ สิ้นสูญ ดับสูญ และพินาศไป
จากชีวิตของท่านทั้งหลาย ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้

สัพเพ เต อันตะรายา วินัสสันตุ
อันว่าอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
ที่เป็นเหตุแห่งความเดือดเนื้อ ร้อนอก ร้อนใจ
ไม่สบายอก ไม่สบายใจ ทั้งภายใน ภายนอก
ทั้งกลางวัน กลางคืน ทั้งหลับ ทั้งตื่น
ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม และที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม
ขอจงสูญหาย มลายสูญ สิ้นสูญ ดับสูญ และพินาศไป
จากชีวิตของท่านทั้งหลาย ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้

สัพเพ เต อุปัททะวา วินัสสันตุ
อันว่าอุปัทวะ สรรพเสนียดจัญไร
และความโชคร้ายทั้งหลายทั้งปวง
ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม และที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม
ขอจงสูญหาย มลายสูญ สิ้นสูญ ดับสูญ และพินาศไป
จากชีวิตของท่านทั้งหลาย ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้

สัพเพ เต ทุนนิมิตตา วินัสสันตุ
อันว่านิมิตร้าย ลางร้าย ฝันร้ายทั้งหลายทั้งปวง
ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม และที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม
ขอจงสูญหาย มลายสูญ สิ้นสูญ ดับสูญ และพินาศไป
จากชีวิตของท่านทั้งหลาย ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้

สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ
อันว่าสิ่งอันเป็นอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวง
ที่เป็นเหตุแห่งโทษ ทุกข์ เวร ภัย
ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม และที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม
ขอจงสูญหาย มลายสูญ สิ้นสูญ ดับสูญ และพินาศไป
จากชีวิตของท่านทั้งหลาย ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้

อายุวัฑฒะโก
ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้มีอายุยืน
รู้ ตื่น เบิกบาน ทั้งทางโลก ทางธรรม เป็นเลิศ

ธะนะวัฑฒะโก
ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้มีแก้วแหวนเงินทอง
ข้าวของมากมายมหาศาล มีโชค มีลาภ มีชัย
เหลือกิน เหลือใช้ ซื้อง่าย ขายคล่อง
รวยวัน รวยคืน ชื่นใจเบิกบาน เป็นเลิศ

สิริวัฑฒะโก
ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้มีสง่า
มีราศี มีชื่อเสียง มีหน้ามีตาในสังคม
ได้รับการเคารพ คบหา เชิดชู บูชา
นับถือเลื่องลือไปทั้งสี่ทิศ แปดทิศ เป็นเลิศ

ยะสะวัฑฒะโก
ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้มียศ มีตำแหน่ง
มีหน้าที่การงาน ที่มั่นคง เจริญรุ่งเรือง เป็นเลิศ

พะละวัฑฒะโก
ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ
ที่เข้มแข็ง แข็งแรง สะอาด สว่าง สงบ เป็นเลิศ

วัณณะวัฑฒะโก
ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้มีผิวพรรณวรรณะ
ที่สวยสดงดงาม ตลอดกาล
ทั้งสามวัย ใครเห็นใครรัก ใครเห็นใครชม เป็นเลิศ

สุขะวัฑฒะโก
ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขกาย สบายใจ
เบิกบานใจ ชื่นอก ชื่นใจ เป็นสุขทุกวันทุกเวลา
อย่าได้มีความติดขัด ขัดข้อง
เศร้าหมองใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเลิศ

โหตุ สัพพะทา ฯ
จงสมปรารถนา ให้แด่ท่านทั้งหลาย
อย่าได้ร้างลา ทุกวันเวลา ทุกวินาที
ทุกสิ่งทุกประการ ทุกภพทุกชาติตลอดไป

ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา
ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ขอให้สรรพทุกข์ สรรพโศก
สรรพโรค สรรพภัยทั้งหลายทั้งปวง
เคราะห์เวร เคราะห์กรรม
บาปเวร บาปกรรม ทั้งหลายทั้งปวง
ศัตรูทั้งหลาย อุปัทวะทั้งหลาย ผีเปรต อสุรกาย
อีกทั้งวิญญาณร้าย สัตว์ร้ายทั้งหลาย
คนพาลสันดานบาปทั้งหลาย
มารร้ายทั้งหลาย เทวดาอันธพาลทั้งหลาย
ที่จะมาคิดร้ายกายท่าน ขอให้อนัตตาสูญเปล่า

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง
ขอความเป็นผู้มีชัยชนะ มีความสำเร็จ
ในการหาเงิน หาทอง หาข้าว หาของ หาโชค หาลาภ

โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง
ขอความสวัสดี มีโชค มีลาภ มีความสุข
มีกำลังกาย กำลังใจ ที่เข้มแข็ง แข็งแรง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ
ขอสิริมงคล อายุ วรรณะ โภคสมบัติ
ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นผู้มียศ
ความเป็นผู้มีอายุยืน ถึงร้อยปี
และความสำเร็จในธุรกิจการงาน หน้าที่
ความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัววงศ์ตระกูล
จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ
ให้แด่ท่านทั้งหลาย และญาติของท่านทั้งหลาย
อย่างง่ายดาย ฉับพลันทันที ที่เป็นหนึ่ง ที่เป็นเลิศ
นับตั้งแต่ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ เป็นต้นไป
จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ฯ

สัพพะทุกขา วินัสสันตุ
ขอให้ท่าน และครอบครัววงศ์ตระกูล
จงปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง

สุขิโน โหนตุ สัพพะทา
ขอให้ท่าน และครอบครัววงศ์ตระกูล
จงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความสุขทุกประการ

จิตตัง สุทธัง ปะสันนัญจะ
ขอให้ท่าน และครอบครัววงศ์ตระกูล
จงเป็นผู้มีจิตเบิกบาน ผ่องใส ไร้กิเลส
อันเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองทั้งหลาย
มีความสะอาด สว่าง สงบ
มีความเพียร มีปัญญาทุกเมื่อ

ตุยหัง โหตุ อิทัง วะรันติ.
ขออภิมหาพรชัย อันประเสริฐ
อันเป็นมงคลเลิศ อันศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
แห่งวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร
รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกานี้

อะระหัง พุทโธ ภะคะวา มหาสำเร็จ ฯ
จงสำเร็จสัมฤทธิ์ผล อย่างเลิศล้น
เลิศล้ำเป็นอมตะ ชนะพรทั้งหลายทั้งปวง
มีฤทธิ์ มีเดช มีปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์
ทันทีทันใดทันใจทันกาล
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด อย่างไม่มีประมาณ
ตลอดกาล ตลอดกัป นับอสงไขย ยิ่งๆ ขึ้นไป
ด้วยเดชแห่งอภิมหาพรชัย
และด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ด้วยเทอญ ฯ

วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร
3.31.2017