มโนปณิธาน

วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นแดนบุญ แดนศีล แดนธรรม แดนพรหมจรรย์
แดนอริยทรัพย์ แดนมรรคผลนิพพาน
ที่เหล่าชาวพุทธทุกเชื้อชาติ  ได้รวมพลังศรัทธา พลังปัญญา พลังความเพียร
สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นศาสนสมบัติ  มหาสมบัติในบวรพระพุทธศาสนา
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
สำหรับเป็นสถานที่ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม
เผยแผ่ธรรม บรรลุธรรม สร้างบุญ สร้างบารมี
ของเหล่านักบวช นักบุญ ผู้มีศีล มีธรรม
ทั่วโลกทั่วจักรวาลทั้ง ๔ ทิศ ๘ ทิศ  โดยมีมโนปณิธานไว้ว่า

ณ ที่ตรงนี้..
อยากให้มีแต่ภาพอันเป็นมงคล มหามงคล
ของเหล่านักบวช นักบุญ ผู้มีศีล มีธรรม ผู้ที่มีใจรัก ใจศรัทธา ใจบูชา
ในการเจริญสมาธิภาวนา เพื่อความรู้ ตื่น เบิกบาน
เพื่อความสะอาด ความสว่าง ความสงบ เพื่อความเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ
เพื่อความเจริญงอกงามแห่งศีล สมาธิ ปัญญา

ณ ที่ตรงนี้..
อยากให้มีแต่เสียงแห่งการไหว้พระสวดมนต์
สาธยายธรรม แสดงธรรม แผ่เมตตา แผ่ความรัก ความปรารถนาดี
แผ่ความสุขอันหาประมาณมิได้  เพื่อความเย็นกาย เย็นใจ
เพื่อความเบากาย เบาใจ บริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์ใจ
ก่อให้เกิดความปลอดภัยให้แก่ตนเอง
และมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายไปทั่วโลกทั่วจักรวาล

ณ ที่ตรงนี้..
อยากให้มีแต่ “การให้ การเสียสละ”
ที่เกิดขึ้นแล้วจากดวงจิตดวงใจที่เต็มเปี่ยมด้วย
พลังแห่งปัญญา พลังแห่งความศรัทธา
ความเมตตา ความกรุณา ความรัก ความบริสุทธิ์
ที่เป็นหนึ่ง เป็นเลิศอย่างแท้จริงโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

ณ ที่ตรงนี้..
อยากให้มีแต่ “รอยยิ้ม” และ “กิริยามารยาทที่งดงาม”
ตามรูปแบบของผู้ดีทางธรรม อย่างเป็นธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นแล้วจากความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดี
จากความบริสุทธิ์ใจ ความซื่อสัตย์ จริงจัง จริงใจต่อกันและกัน

ณ ที่ตรงนี้..
อยากให้มีแต่ลมหายใจที่เหลืออยู่
เพื่อเก็บคะแนนบุญ สั่งสมคุณงามความดี
เพื่อการขอขมา ขอลาโทษ และเพื่อเกื้อกูล สงเคราะห์ อนุเคราะห์
เพื่อสงบเย็นเป็นประโยชน์แก่ชาวโลก
และเพื่อสร้างบารมีธรรมที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศให้ยิ่งๆขึ้นไป

ณ ที่ตรงนี้..
อยากให้มีแต่ลมหายใจที่เหลืออยู่
เพื่อการซาบซึ้ง รู้ซึ้ง กตัญญูรู้คุณ ตอบแทนคุณ
ต่อผู้มีพระคุณทุกชีวิต และต่อพระคุณอันยิ่งใหญ่
ของพระพุทธเจ้า พ่อแม่ครูอาจารย์ และพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

ณ ที่ตรงนี้..
อยากให้เป็นที่พักกาย พักใจ เป็นบ้านที่แท้จริงของทุกๆคน
เพื่อการกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ให้มีแต่ความสุขกาย สุขใจ
สะอาดกาย สะอาดใจ สว่างกาย สว่างใจ สงบกาย สงบใจ
ที่ดีที่สุด ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศสำหรับทุกๆคน ทุกๆชีวิต ฯ