บันทึกไว้ในสายลม

๏ ตถตา มันเป็นเช่นนั้นเอง

๑.คนเรามันต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
ต้องพลัดพราก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

๒.จะหวงแหนแสนเสียดายมากแค่ไหนก็ตาม
ในที่สุดก็ต้องต่างคนต่างไป เราไม่จากเขา เขาก็จากเรา

ไม่จากเป็น ก็จากตาย ไม่วันนี้ ก็พรุ่งนี้

๓.สายเลือด หรือ คนแปลกหน้า
จะมีค่าต่อเมื่อมีน้ำใจมิตรไมตรี และซื่อสัตย์ต่อกัน

๔.ไขว่คว้า โหยหา เรียกร้อง พอได้มาก็แค่นั้น

๕.หน้าที่ คือ คุณภาพคน คุณภาพของชีวิต
ชีวิตคนที่มีคุณภาพ คือ ชีวิตที่มีการรับผิดชอบต่อหน้าที่

๖.กาลเวลา คือ เครื่องมืออันวิเศษที่มีไว้ เพื่อพิสูจน์สติปัญญาคน

๗.พ่อแม่ คือ ผู้ที่มีพระคุณสูงสุด เรื่องนี้รู้ได้เฉพาะลูกบางคน
เท่านั้น จะไม่สาธารณะทั่วไป

๘.กว่าจะรู้สึกตัวก็สายเสียแล้ว ชีวิตนี้ประมาทไม่ได้
ควรมีสติประคองปัญญาไว้

๙.ความอดทนด้วยปัญญาเท่านั้น ที่จะทำให้มีชีวิตในวันพรุ่งนี้ที่งดงาม

๑๐.กฏเกณฑ์โลก กฏเกณฑ์ใจ บางครั้งก็ควรมีการยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ให้มันพอดี

๑๑.ขัดหู ขัดตา ต้นเหตุอยู่ที่ใจเรา ใจเราที่ยังไม่ได้พัฒนาให้ดีพอ
ที่จะรอได้ คอยได้ อดได้ ทนได้ สงบได้ เย็นได้ ปล่อยได้ วางได้

๑๒.โลกส่วนโลก เขาส่วนเขา เราส่วนเรา
บางครั้งต้องแยกแยะ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและจิตใจ
ชีวิตจะได้อยู่เย็นเป็นสุข

๑๓.อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด อะไรจะเป็นของเราก็ต้องเป็นของเรา
เป็นก็ได้ ไม่เป็นก็ดี ได้ก็ดี ไม่ได้ก็ได้ แค่ไหนแค่นั้น

๑๔.ความอิจฉาริษยาจะเบาบางก็ต่อเมื่อ
มีความเข้าใจในธรรมชาติเขา ธรรมชาติเรา
ความสุขเขา ความสุขเรา ชีวิตแต่ละชีวิตมีคุณภาพต่างกัน

๑๕.ธรรมชาติต่างทำหน้าที่ของธรรมชาติ
มนุษย์ทุกชีวิตก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำ และจะต้องทำตามสมมติให้ถูกต้อง
สัจธรรมความจริงก็ต้องรับรู้ และยอมรับ

๑๖.กรรมใครก็กรรมมัน ใครทำดีก็ดี ใครทำชั่วก็ชั่ว

๑๗.ทุกข์ล้วนมีเหตุปัจจัย สุขก็มีเหตุปัจจัยเช่นกัน

๑๘.เก่งจริง รู้จริง ต้องมีปัญญาดับทุกข์ได้

ต้องทำให้ตนเอง และคนอื่นมีความสุขได้
ไม่เก่ง ไม่รู้ก็ต้องฝึกหัดพัฒนาตน มนุษย์จะประเสริฐได้อยู่ที่การฝึก

๑๙.วางบ้าง ปลงบ้าง ก็ไม่เลว
อย่าไปอะไรกับอะไรให้มากนัก
สมองจะได้ว่าง และสามารถคิดเรื่องดีๆได้
ชีวิตจะได้สงบเย็นเป็นประโยชน์ ฯ
4.14.2013

๏ เตือนตน เตือนใจ

๑.จงเห็นวัดวาศาสนาเป็นเรื่องสำคัญกว่าชีวิต
๒.อุปสรรคในชีวิตมีมากมาย ต้องรอได้ คอยได้
อดได้ ทนได้ สงบได้ เย็นได้ ปล่อยได้ วางได้
๓.อะไรที่คิดจะทำ อย่าทำเพื่อประโยชน์ตน
และอย่าทำเพื่อประโยชน์แค่ระยะสั้น
๔.ควรเก็บกำลังใจ ทุกกำลังใจ เพื่อเป็นเสบียงใจ
๕.อย่าหวังน้ำบ่อหน้า อย่าหลับตาเชื่อใคร
๖.สรรพสิ่งล้วน ว่างเปล่า ไม่แน่นอน
๗.ทรัพย์ ลาภ ยศ สรรเสริญ บริวาร
และความผูกพัน คือ กับดักของโลก
เป็นสิ่งน่ากลัว เพราะเป็นเหตุแห่งความทุกข์
๘.อย่าเปลี่ยนใจใคร ให้เปลี่ยนใจเรา
๙.อยู่แบบโง่ๆ คือ คุณสมบัติของมุนี
๑๐.คนรักต้องระวัง คนชังต้องเคารพ
๑๑.ใจมนุษย์ ลึกเกินที่เราจะรู้ได้ฯ
4.13.2013