ดาวน์โหลดข้อมูล

ชุดข้อมูลเอกสารระเบียบปฏิบัติ
เพื่อยื่นขออนุญาต ทำพาสปอร์ต ขอวีซ่า
เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๖

พิธีทำบุญสมโภชวัด
เปิดศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

และอาคารวิทยาลัยวิปัสสนากรรมฐาน
“สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์”

ณ วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร
เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
วันที่ ๒๔-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

…..
ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารได้ที่นี่
Document_CTU_2022

ตัวอย่างจดหมายถึงประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
Word_file