เวปไซต์กัลยาณมิตร

เวปไซต์กัลยาณมิตร คือ เวปที่ควรแก่การเข้าไปศึกษาหาความรู้ทางธรรม
การศึกษาธรรมะในยุคปัจจุบันนี้นั้น มีความสะดวกสบายมากยิ่งนัก
มีธรรมะคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ที่เหล่ากัลยาณมิตรได้นำมาเผยแพร่ให้เราได้ศึกษากันอย่างมากมาย
ไม่ต้องลำบากเหมือนในยุคแต่ก่อน ถึงแม้จะมีมากมายก็จริงอยู่
ก็ควรใช้ปัญญาพิจารณาเลือกศึกษาในถูกกับจริตนิสัยของตน
เป้าหมายสูงสุดก็เพื่อความดับทุกข์ในชีวิตเรานั้นเอง


อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฟังๆ กันมา
อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อๆ กันมา
อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือ
อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำรา
อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกเดา
อย่าเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอา
อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของตน

เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล
ธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษ ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญ
ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้ว
เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข
เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่”

เวปไซต์กัลยาณมิตรทุกเวปที่ทางวัดได้แนะนำไว้นี้
ทางวัดได้พิจารณาแล้วว่าเป็นเวปที่จะนำมาซึ่งความเจริญงอกงามแห่งศีล สมาธิ ปัญญา
ไม่มากก็น้อย ขอเพียงมีความเพียรเข้าไปเพื่อศึกษาด้วยสติด้วยปัญญาอย่างแท้จริง

=====================

เว็บไซต์สวนโมกขพลาราม
ประมวลคำสอนของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส ภิกขุ)
สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เว็บไซต์วัดหนองป่าพง
ประมวลคำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท
วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน
ประมวลคำสอนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เว็บไซต์โรงเรียนทอสี
มุมธรรมะเพื่อชีวิต รวบรวมคำสอน
ของท่านพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ พระชาวต่างประเทศ
ลูกศิษย์หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง
และความรู้ของพระอาจารย์อีกหลายท่าน

เว็บไซต์ฟังธรรม
รวบรวมหนังสือธรรมะ เสียงธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน

เว็บไซต์ 84000 พระธรรมขันธ์
สำหรับการค้นคว้าพระไตรปิฏก และหลักธรรมต่างๆที่ควร
แก่การศึกษา หาคำตอบในสิ่งที่สงสัย

เว็บไซต์ปรมัตถธรรมบันลือโลก
นำเสนอความรู้ในพระไตรปิฏก เน้นในหลักธรรมชั้นสูง
มาอธิบาย เพื่อความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เว็บไซต์ธรรมจักร
นำเสนอความรู้ทางธรรมทั่วไป
ของครูบาอาจารย์ที่ควรแก่การศีกษา
และความรู้ทั่วไปในด้านพุทธศาสนา

เว็บไซต์หมู่บ้านพลัม
รวบรวมคำสอนของท่านติช นัท ฮันท์ แห่งหมู่บ้านพลัม
ประเทศฝรั่งเศส และคำสอนในแนวของท่านติช นัท ฮันท์ จากลูกศิษย์

เว็บไซต์วัดอัมพวันหลวงพ่อจรัญ
ประมวลคำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
แห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรี

เว็บไซต์วัดภทันตะอาสภาราม
ประมวลหลักการปฏิบัติในแนวสติปัฏฐาน ๔
ของท่านมหาสียาดอและครูบาอาจารย์ ในสาย “พองหนอ ยุบหนอ”

เว็บไซต์ธรรมะพีเดีย
นำเสนอหลักธรรม ความรู้ทั่วไปในทางพระพุทธศาสนา
จากพระไตรปิฏก และจากคำสอนของพระมหาเถระ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั่วโลก

เว็บไซต์ ไอเดียฟอร์ไลฟ์
นำเสนอคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และ สื่อธรรมต่างๆ
เพื่อชีวิต เพื่อสุขภาพ

เว็บไซต์ ธรรมะใกล้ตัว
นำเสนอคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และข้อคิดข้อเขียน
ของคุณดังตฤณ
ธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม

เว็บไซต์ประตู่สู่ธรรม
แหล่งรวมธรรมะคำสั่งสอน และประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ความรู้ทั่วไปในพระพุทธศาสนา


เว็บไซต์พระไพศาล วิสาโล
นำเสนอหลักธรรม หลักคิด หลักชีวิต เพื่อความเจริญงอกงามแห่งศีล สมาธิ ปัญญา

เว็บไซต์ ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ
นำเสนอหลักธรรม หลักคิด หลักชีวิต เพื่อความเจริญงอกงามแห่งศีล สมาธิ ปัญญา
เว็บไซต์ เรือนธรรม
บ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะ
มากด้วยความรู้จากครูบาอาจารย์ที่ทางเวปนำมาเผยแพร่

เว็บไซต์สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
นำเสนอข้อมูลข่าวสารของวัดในต่างประเทศ ทั่วโลก