ลำดับการไหว้พระสวดมนต์

การไหว้พระสวดมนต์ คือ วิธีการที่จะทำให้เกิดบุญ เกิดกุศล เกิดมรรค เกิดผล เกิดสติ เกิดปัญญา ทางวัดพระมหาชนก ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนเมื่อมาถึงวัดแล้ว จะต้องได้ไหว้พระสวดมนต์กันทุกคน หากมาวัดไม่ได้สวดมนต์ ถือว่า มายังไม่ถึงวัด

บทไหว้พระสวดมนต์ที่ทางวัดได้นำสวดเป็นกิจวัตรประจำสัปดาห์สำหรับผู้ที่มาวัด มาปฏิบัตินั้น
มีระเบียบที่ถือปฏิบัติกันอย่างเป็นมาตฐาน ดังนี้.-

 
การไหว้พระสวดมนต์ คือ วิธีการที่จะทำให้เกิดบุญ เกิดกุศล เกิดมรรค เกิดผล เกิดสติ เกิดปัญญา
ทางวัดพระมหาชนก ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนเมื่อมาถึงวัดแล้ว
จะต้องได้ไหว้พระสวดมนต์กันทุกคน หากมาวัดไม่ได้สวดมนต์ ถือว่า มายังไม่ถึงวัด
 
     
  บทไหว้พระสวดมนต์ที่ทางวัดได้นำสวดเป็นกิจวัตรประจำสัปดาห์สำหรับผู้ที่มาวัด มาปฏิบัตินั้น
มีระเบียบที่ถือปฏิบัติกันอย่างเป็นมาตฐาน ดังนี้.-
 
     
 
1.
แต่งตัวให้เรียบร้อย เครื่องนุ่งห่มควรเป็นสีขาว หรือสีเทา
 
2.
การเริ่มสวดมนต์ทุกครั้งต้องให้ตรงตามเวลาที่ได้กำหนดไว้
 
3.
ถวายดอกไม้ จุดธูปเทียน (ไม่สะดวกไม่เป็นไร)
 
4.
กราบพระ ๓ ครั้ง (ชายนั่งคุกเข่า หญิงนั่งท่าเทพธิดา )
 
5.
กล่าวคำบูชาพระตรัยตรัยเป็นลำดับไป
 
6.
กล่าวคำขอขมาขอลาโทษ
 
7.
สมาทานศีล  (วันธรรมดา สมาทานศีล ๕ วันพระสมาทานศีล ๘ )
 
8.
กล่าวคำอธิษฐานจิตนั่งสมาธิ
 
9.
แผ่เมตตาให้แก่ตนเอง และสรรพสัตว์ทั้งหลายก่อนนั่งสมาธิ  
10.
นั่งสมาธิ เดินจงกรม (ตามสมควรแก่เวลา อย่างน้อย นั่ง ๑๐-๓๐ นาที เดิน ๑๐-๓๐ นาที
 
 
อย่างมากนั่ง ๑ ชม.เดิน ๑ ชม. ให้ได้ทุกวัน )
 
11.
สวดมนต์บทพิเศษ (จะสวดก่อนนั่งสมาธิ หรือหลังนั่งสมาธิก็ได้ )  
12.
กล่าวคำอธิษฐานจิตอุทิศส่วนบุญกุศล
 
13.
สวดบทกรวดน้ำ พร้อมกับกรวดน้ำไปขณะเดียวกัน
 
 
(น้ำที่กรวดแล้วให้นำไปเทที่สะอาด ที่โคนต้นไม้ไม่ควรเทใน กระถาง ต้นไม้ )
 
14.
กล่าวคำอธิษฐานจิต เพื่อวางผังชีวิต
 
15.
กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย เพื่อลาหยุดพักการปฏิบัต
 
16.
กราบบูชา กราบขอขมา กราบขอบารมี ขออนุโมทนาบุญกับ
 
 
พ่อแม่ครูบา อาจารย์  ทั่วโลกทั่วจักรวาล
1.
แต่งตัวให้เรียบร้อย เครื่องนุ่งห่มควรเป็นสีขาว หรือสีเทา
 
2.
การเริ่มสวดมนต์ทุกครั้งต้องให้ตรงตามเวลาที่ได้กำหนดไว้
 
3.
ถวายดอกไม้ จุดธูปเทียน (ไม่สะดวกไม่เป็นไร)
 
4.
กราบพระ ๓ ครั้ง (ชายนั่งคุกเข่า หญิงนั่งท่าเทพธิดา )
 
5.
กล่าวคำบูชาพระตรัยตรัยเป็นลำดับไป
 
6.
กล่าวคำขอขมาขอลาโทษ
 
7.
สมาทานศีล  (วันธรรมดา สมาทานศีล ๕ วันพระสมาทานศีล ๘ )
 
8.
กล่าวคำอธิษฐานจิตนั่งสมาธิ
 
9.
แผ่เมตตาให้แก่ตนเอง และสรรพสัตว์ทั้งหลายก่อนนั่งสมาธิ  
10.
นั่งสมาธิ เดินจงกรม (ตามสมควรแก่เวลา อย่างน้อย นั่ง ๑๐-๓๐ นาที เดิน ๑๐-๓๐ นาที อย่างมากนั่ง ๑ ชม.เดิน ๑ ชม. ให้ได้ทุกวัน )
 
11.
สวดมนต์บทพิเศษ (จะสวดก่อนนั่งสมาธิ หรือหลังนั่งสมาธิก็ได้ )  
12.
กล่าวคำอธิษฐานจิตอุทิศส่วนบุญกุศล
 
13.
สวดบทกรวดน้ำ พร้อมกับกรวดน้ำไปขณะเดียวกัน (น้ำที่กรวดแล้วให้นำไปเทที่สะอาด ที่โคนต้นไม้ไม่ควรเทใน กระถาง ต้นไม้ )
 
14.
กล่าวคำอธิษฐานจิต เพื่อวางผังชีวิต
 
15.
กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย เพื่อลาหยุดพักการปฏิบัต
 
16.
กราบบูชา กราบขอขมา กราบขอบารมี ขออนุโมทนาบุญกับ พ่อแม่ครูบา อาจารย์  ทั่วโลกทั่วจักรวาล