News : ข่าวสารบ้านพลังเพียร

๏ บุญกิจพิเศษ

๏ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017
ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๔๐ รูป
ฉลองบุญอายุคุณยายลิม ปิง ครบ ​​88 ปี
เริ่มเวลา 10.00 AM.-1.30 PM.

๏ วันอาทิตย์ที่ 20-30 พฤษภาคม 2017
บวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรม 10 วัน

๏ วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2017
งานบวชพระภาวนาประจำปี เพื่อเข้าพรรษา
ผู้ที่สนใจบวชแจ้งความประสงค์ได้ที่วัดฯ

๏ วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2017
ทำบุญเข้าพรรษา
มีบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม
ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดพรรษาฯ

๏ บุญกิจประจำวันอาทิตย์
ของทุกอาทิตย์ในแต่ละเดือน

๏ ภาคเช้า

เริ่มเวลา 10.00 AM.
ไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร
ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์

โยมญาติมิตรรับประทานอาหาร ฯ

๏ ภาคบ่าย

01.00-04.00 PM.
สวดมนต์ เจริญสติ ภาวนา ฟังธรรม สนทนาธรรมฯ

๏ บุญกิจประจำวันในแต่ละวัน (จันทร์-เสาร์)

๏ สวดมนต์ทำวัตรเช้า

เริ่ม เวลา 04.30-07.00 AM.

๏ ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

เริ่ม เวลา 08.30-11.00 AM.

๏ ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

เริ่ม เวลา 13.30-16.00 PM.

๏ สวดมนต์ทำวัตรเย็น

เริ่ม เวลา 18.00-21.00 PM.

ไปร่วมบุญกิจกรุณาใส่ชุดสีขาว
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตฯ